fbpx

REGULAMIN KONKURSU „WYŚLIJ ZAPYTANIE, KUP MOTOCYKL, PODZIEL SIĘ OPINIĄ I WYGRAJ MOTO WYCIECZKĘ DO HISZPANII”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. zasady i warunki organizacji Konkursu;

b. tryb powoływania i pracy Jury;

c. warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród w Konkursie.

2. Organizatorem Konkursu jest firma MOTOFLEET Marcin Wójcik, działająca pod nazwą MotoPlatforma.pl,  z siedzibą w Katowicach 40-012 przy ul. Św. Jana 11/4 o numerze NIP 9372197156 (dalej „Organizator”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Partnerem konkursu jest firma PROFES Małgorzata Larwa – działająca pod nazwą Moto Espana  z siedzibą w Łazy 43-386, Łazy 209 o numerze NIP 5471959443 (dalej „Partner”).

5. Konkurs nie jest grą hazardowa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani powiązany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego MotoPlatforma.pl, od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

8. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, obowiązków i praw z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne  i oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

§2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnera. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Partnerem na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) w czasie trwania Konkursu wysłać zapytanie na dowolny motocykl na stronie https://motoplatforma.pl/

b) zakupić  w czasie trwania Konkursu motocykl z oferty dealera współpracującego z MotoPlatforma.pl

b)  w czasie trwania Konkursu dodać merytoryczną, kreatywną opinię o procesie zakupowym na portalu www.motoplatforma.pl. Opinia musi zawierać również ocenę dealera sprzedającego motocykl. Wystawiona opinia musi zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie i przypisanie opinii do użytkownika/uczestnika Konkursu (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). Opinia musi znaleźć się na wskazanym profilu na FB lub stronie Google Opinie (podane poniżej w punkcie 5) Organizatora (MotoPlatforma.pl) oraz Dealera,

c) po wystawieniu opinii należy przesłać na adres mailowy Organizatora kontakt@motoplatforma.pl dowód zakupu motocykla wraz z linkami/zdjęciami ekranu do wystawionych opinii. Treść maila powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/NIP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu odbioru nagrody. Uczestnik może zabezpieczyć plik, którego odczytanie będzie możliwe po przekazaniu Organizatorowi hasła do odczytu wiadomości.

5. Opinie w konkursie należy wystawić w poniższych miejscach:

a. Na profilu Facebook Organizatora konkursu: https://bit.ly/3y8xUqN

b. Dla dealera dostarczającego zakupiony motocykl do wyboru pod poniższymi linkami:

– M&M Motocykle Suzuki: https://bit.ly/3y35PB2

– BMW Sikora:  https://bit.ly/2Ui2hg0

– Moto-Mio: https://bit.ly/3jH5xfB

– Beta: https://bit.ly/3x7wPPY

– Kawasaki Kłodawa: https://bit.ly/2UKKRbS

– MotoLand: https://bit.ly/3yeF6St

– MCS Online Honda: https://bit.ly/2Uar5q0

6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

7. Uczestnik w ramach Konkursu może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych, jednak może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.

8. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres kontakt@motoplatforma.pl  Wycofanie z Konkursu powoduje wycofanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnika.

9. Kolejność dodawania Zgłoszeń Konkursowych nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.

10. Zgłoszenia Konkursowe przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po 28 lutego 2022 r., nie będą brane pod uwagę.

11. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§ 3

ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCY

1. Zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe zostaną wyłonione przez Jury.

Jury powołane w składzie trzyosobowym przez Organizatora, wybierze 1 (jedno) najbardziej kreatywne Zgłoszenie Konkursowe spośród wszystkich. Przy ich wyborze Jury kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania Konkursowego, zgodnie z zasadami opisanymi w §2 Regulaminu.

2. Decyzja Jury zapada jednomyślnie.

3. Decyzja Jury zapadnie w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 5 dni od podjęcia decyzji przez Jury.

5. Z prac Jury zostanie sporządzony protokół.

6. Jury zapewnia prawidłową organizację i przebieg Konkursu, ocenia prawidłowość zgłoszeń do Konkursu oraz dokonuje wyboru Zwycięzców Konkursu, jak również rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Uczestników Konkursu.

§4

NAGRODA W KONKURSIE

1. W czasie trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 1 (jednej) nagrody.

2. Nagrodą w konkursie jest wycieczka motocyklowa do Hiszpanii organizowana przez Partnera Konkursu w terminie 19/03/2022 – 03/05/2022 (dokładny termin wyjazdu i powrotu zostanie potwierdzony przez Organizatora wyjazdu, po weryfikacji terminów połączeń lotniczych do miejsca docelowego (Alicante), o równowartości 690,00 Euro. Nagroda obejmuje:

– 6 dni aktywnego wypoczynku na ciekawych trasach w Hiszpanii

– 7 noclegów w komfortowych apartamentach z nielimitowanym dostępem do prywatnych basenów i tarasów słonecznych na dachu

– ubezpieczony transport motocykla na trasie Polska-Hiszpania-Polska

– ubezpieczony i zamykany parking dla motocykli podczas pobytu w Hiszpanii

– transport ubrań motocyklowych i kasków

– transfer z/na lotnisko Alicante

– propozycję gotowych tras widokowych na każdy dzień pobytu w Hiszpanii

– asystę motoprzewodnika podczas każdej wycieczki

– usługę assistance oraz dostęp do podstawowych akcesoriów serwisowych

– ubezpieczenie KL/NNW

Nagroda nie obejmuje: biletów lotniczych, wyżywienia, pobytu osoby towarzyszącej– dopłata w wysokości 690 EUR. transportu motocykli o masie własnej przekraczającej 300kg – dopłata w wysokości 100 EUR.

3. Jedną nagrodę otrzyma Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Jury.

4. Wyłącza się prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

5. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§ 5

ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

12. Nagroda zostanie wysłana w postaci Vouchera pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu.

13. Przed odbiorem nagrody, Zwycięzca Konkursu jest zobligowany do wypełnienia oświadczenia niezbędnego do celów podatkowych i odesłania go do Organizatora poprzez wskazany adres e-mail. Oświadczenie wymaga podania następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odbioru nagrody. Uczestnik może zabezpieczyć plik hasłem, które przekaże uzgodnionym z Organizatorem kanałem komunikacji.

14. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a. odmówi jej przyjęcia;

b. kontakt ze Zwycięzcą Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;

c. nie spełni warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody;

d. nie poda danych osobowych wskazanych w ust. 2 powyżej lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych;

15. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź  co do której Zwycięzca Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.

16. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu e-mail i pozostałych danych kontaktowych umożliwiających skuteczna komunikację.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. Organizator nie ma również możliwości usunięcia nieregulaminowych wpisów naruszających dobra innych osób, firm itp.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności:

a. w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod inną osobę;

b. w przypadku, gdy Uczestnik zamieszcza treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

c. w przypadku, gdy Uczestnik ingeruje w mechanizm działania Konkursu, podejmuje próby wpływania na wyniki Konkursu lub narusza warunki Regulaminu.

4. Wykluczenie Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów i przeglądarek.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora: „kontakt@motoplatforma.pl” z dopiskiem „Reklamacje– konkurs Hiszpania”.

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Jury. Decyzja Jury, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie do innych organów. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powody reklamacji.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której była zgłoszona reklamacja.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator (dalej: „Administrator”)

3. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym ul. Św. Jana 11/4, 40 – 012 Katowice oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@motoplatforma.pl ;

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności jego przeprowadzenia, obsługi ewentualnych roszczeń lub reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych.

5. Przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowanie.

6. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Uczestnika oraz adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody Uczestnika Konkursu i są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym Konkursem (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Wyrażenie zgody następuje poprzez zgłoszenie Zgłoszenia Konkursowego.

7. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.

8. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.

9. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoważne ze zrezygnowania z udziału w Konkursie, a w przypadku wygranej z przepadku Nagrody.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

11. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do własnych danych osobowych;

b. prawo do sprostowania (poprawienia);

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

f. prawo wniesienia sprzeciwu;

g. prawo do przenoszenia danych osobowych;

14. Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie należy kierować na adres Administratora.

15. Po uzyskaniu odrębnej zgody, dane Uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane przez Administratora także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe, na podstawie stosownych umów.

17. Administrator ani Organizator nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

18. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

19. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. W szczególności zabezpieczają je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.  W tym celu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.

20. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

§9

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa, co podlega weryfikacji w każdym czasie przez Organizatora. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym.

3. Jeżeli w Zgłoszeniu Konkursowym będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, jego zamieszczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób w serwisie internetowym motoplatforma.pl w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem jego wizerunku, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności za takie naruszenia.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Jury, że jego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5. Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną;

b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi;

c. wprowadzenie do obrotu;

d. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

f. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

g. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

6. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

7. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

8. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§11

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej motoplatforma.pl

b. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;

c. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.

6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych w trakcie trwania Konkursu.

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

10. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej motoplatforma.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie.